Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 12/4/2022)

Ngày 07-04-2022

STT

NỘI DUNG

Download File

Ghi chú

I

Nội quy và chế độ cho đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Sáu

Tải về

 

II

Chương trình kỳ họp

Tải về

 

III

Nội dung các Báo cáo và  Tờ trình

Download File

 

1

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

30/TTr-UBND

 

2

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 1).

26/TTr-UBND

 

3

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022.

27/TTr-UBND

 

4

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 1).

28/TTr-UBND

 

5

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 1).

29/TTr-UBND

 

6

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927 (Đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương).

24/TTr-UBND

 

7

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

15/TTr-UBND

 

8

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

25/TTr-UBND

 
9 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) , Khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026  06/BC-HĐND  
10

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) , Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

02/BC-HĐND  

IV

Dự Thảo Nghị quyết

Download File

 

1

Dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

2

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 1).

Tải về

 

3

Dự thảo Nghị quyết về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022.

Tải về

 

4

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 1).

Tải về

 

5

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 1).

Tải về

 

6

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927 (Đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương).

Tải về

 

7

Dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

8

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách không thu giá dịch vụ giáo dục (học phí) học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tải về

 

V

Nội dung các Báo cáo nghiên cứu

Tải về

 Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và công tác giải ngân vốn đầu tư công quý I năm 2022

52/BC-UBND