Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Văn bản tuyên truyền của Sở Thông tin Truyền thông về việc tuyên truyền, hướng dẫn về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

Ngày 23-11-2021

Công văn số 1327/STTTT-TTBCXD ngày 16/11/2021 của Sở Thông tin và Tuyền thông về việc tuyên truyền, hướng dẫn về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR.

Phụ lục 1 kèm theo

Phụ lục 2 kèm theo