Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu phục vụ họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban Kinh tế - Ngân sách trình tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh (02/3/2021)

Ngày 25-02-2021

- Giấy mời họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban Kinh tế - Ngân sách.

-Tài liệu họp thẩm tra Ban KTNS (họp ngày 02/3/2021)