Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu họp thẩm tra lĩnh vực Ban Pháp chế trình tại Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp cuối năm)

Ngày 25-11-2020

Tài liệu họp thẩm tra lĩnh vực Ban Pháp chế trình tại Kỳ họp thứ 19 (27/11/202) TẢI VỀ