Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết lĩnh vực Ban VHXH HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 27-08-2021

1. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Báo cáo đánh giá chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang