Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Tài liệu Họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình của Ban KTNS tại kỳ họp thứ Sáu, HĐND khóa X

Ngày 01-04-2022

1. Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 927 (Đoạn từ xã Phương Bình đến thị trấn Cây Dương).

2. Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022 (lần 1).

3. Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết về cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022.

4. Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 1).

5. Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (lần 1).

6. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 28/03/2022 của UBND tỉnh về Dự thảo Nghị quyết quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.