Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Nghị quyết Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 29-05-2022

Stt

Nghị quyết Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề) Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Download File

01

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/5/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang”.

07/NQ-HĐND

02

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/5/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương (lần 1).

08/NQ-HĐND

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. NQ Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề).rar_20220529092849.rar