Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

Ngày 14-12-2021

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội ngày 20/11/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội ngày 19/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số75/2015/QH13ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dânsố 87/2015/QH13ngày 20 tháng 11năm 2015;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 08/QCPH-ĐBQH-HĐND-UBMTTQVN ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang;

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh phối hợp cùng Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thống nhất xây dựng Kế hoạch liên tịch về tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu dân cử đối với cử tri nơi mình ứng cử và giữ liên hệ, tạo sự gắn kết trong mối quan hệ giữa người đại biểu với cử tri.

- Ghi nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trong các hoạt động về đời sống xã hội và công tác xây dựng chính quyền địa phương…Từ đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng vào việc ban hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước từ trung ương đến địa phương phù hợp với tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

2. Yêu cầu

- Chủ động, linh hoạt thực hiện tốt các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, bình đẳng trong quá trình tiếp xúc cử tri.

- Thông báo rộng rãi về nội dung, thời gian, địa điểm, hình thức ghi nhận ý kiến cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cử tri được biết.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đầy đủ, chính xác, rõ ràng, phân loại theo từng cấp (trung ương, tỉnh, huyện, xã) đúng thẩm quyền. Đồng thời xây dựng báo cáo gửi về Ban Thường trựcUBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnhvà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng thời gian quy định.

   II. NỘI DUNG

1. Dự kiến phương án tiếp xúc cử tri

Phương án 1: Tiếp xúc cử tri trực tiếp

Đoàn ĐBQHtỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri trực tiếp sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV theo đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị cấp huyện chọn 01 điểm để tiếp xúc cử tri (các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chia thành 02 đoàn).

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 11/2021 (Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

- Địa điểm: Hội trường Huyện ủy hoặc UBND cấp huyện.

- Thành phần:

- Đại diện:Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công ty Điện lực Hậu Giang; các cơ quan truyền thông: Báo Hậu Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

- Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã.

- Cử tri là cán bộ, sỹ quan, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách,… công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang; cán bộ hưu trí; chủ các doanh nghiệp; người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn, cử tri sinh sống tại ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn và cử tri một số xã, phường, thị trấn lân cận nơi tổ chức tiếp xúc cử tri. Số lượng mỗi Hội nghị tiếp xúc cử tri từ 80 - 100người (đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp mời cử tri).

Phương án 2: Tiếp xúc cử tri trực tuyến

Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, Đoàn ĐBQHtỉnh phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri trực tuyến sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian:Dự kiếntrong tháng 11/2021(Lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

- Địa điểm:

  + Điểm cầu Quốc hội (có 03 đại biểu Quốc hội công tác tại Trung ương).

  + Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy (cấp tỉnh).

            + Phòng họp trực tuyến Huyệnủy (cấp huyện).

- Thành phần:

Điểm cầu cấp tỉnh khoảng 50 đại biểu là các vị đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh Hậu Giang; Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công ty Điện lực Hậu Giang; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan truyền thông: Báo Hậu Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

            - Điểm cầu cấp huyệnkhoảng 40 đại biểu làThường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã.

- Cử tri là cán bộ, sỹ quan, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách,… công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang; cán bộ hưu trí; chủ các doanh nghiệp; người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn và cử tri sinh sống tại ấp, khu vực, xã, phường, thị trấn và cử tri một số xã, phường, thị trấn lân cận nơi tổ chức tiếp xúc cử tri (đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp mời cử tri).

              2. Chương trình và Maket Hội nghị tiếp xúc cử tri 

- Đại diệnBan Thường trực UBMTTQVNtỉnhphụ trách tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình hội nghị.

- Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quảKỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

- Đại biểu các tổ chức, đơn vị và cử tri tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị.

- Lãnh đạo các ngành chức năng và lãnh đạo địa phương trả lời, giải trình kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

-  Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri.

-Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnhtuyên bố kết thúc hội nghị.

* Maket Hội nghị tiếp xúc cử tri (nền màu đỏ, chữ màu vàng) có nội dung:

QUỐC HỘI KHÓA XV

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH HẬU GIANG

HỘI NGHỊ

TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV

...(Tên địa điểm).., ngày…tháng…năm…

 

 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

2. Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện mời cử tri đúng số lượng, thành phần và cử đại diện lãnh đạo tham dự tiếp xúc cử tri đầy đủ, bố trí điểm tiếp xúc cử tri phù hợp theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

3.Các đơn vị phụ trách tổng hợp, phân loại ý kiến của cử tri theo thẩm quyền từng cấp gửi về Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổng hợp (bằng văn bản thông qua hệ thống quản lý văn bản và qua địa chỉ mail: mattrantoquoc.hg@haugiang.gov.vn) và Đoàn ĐBQH tỉnh nắm thông tin chậm nhất sau 01 ngày, kể từ ngày tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri.

4.Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ:

- Thông báo kết quảKỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

- Phối hợp với Đài Truyền thanh cấp huyện thông tin rộng rãi đến cử tri trong tỉnh về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri để cử tri tham dự đầy đủ.

5.Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chủ trì tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền cấp tỉnh và hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh góp ý kiến trước khi ban hành báo cáo tổng hợp chính thức; đồng thời phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Riêng các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã thì chuyển đến Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện và cấp xã xử lý theo quy định.

6. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chịu trách nhiệm

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy bố trí phòng họp trực tuyến và phối hợp với điểm cầu Quốc hội, các điểm cầu cấp huyện kiểm tra test đường truyền trước khi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Cung cấp thông tin về báo cáo kết quảKỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV cho Báo Hậu Giang thông qua chuyên trang “Đồng hành cùng cử tri”, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang qua chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”.

              - Đăng tải báo cáo kết quảKỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, kết quả trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV trên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh, địa chỉ website: https://dbnd.haugiang.gov.vnđể cử tri cập nhật.

7.Về kinh phí tiếp xúc cử tri thực hiện theo Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/09/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu các đơn vị liên quan có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì báo cáo trực tiếp với Đoàn ĐBQH tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh để trao đổi, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế./.