Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-12-2021

Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/QH15, ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát năm 2022 của Quốc hội; Kế hoạch số 10/KH-ĐGS ngày 12/10/2021 Đoàn giám sát của Quốc hội về Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang xây dựng Kế hoạch giám sát đối với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xem xét, đánh giá công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

- Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc chậm tiến độ lập quy hoạch, lãng phí nguồn lực, chất lượng quy hoạch chưa cao, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư, kinh doanh.

- Đề xuất những giải pháp, phương án xử lý những tồn tại, hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện nghiêm và hiệu quả hơn chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; hoàn thiện chính sách, pháp luật khác có liên quan.

2. Yêu cầu

- Xem xét, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan đúng quy định pháp luật về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch.

- Cơ quan chịu sự giám sát báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật.

- Các cơ quan được mời tham gia Đoàn giám sát cử đúng thành phần và tham dự đầy đủ các hoạt động của Đoàn giám sát.

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÁM SÁT

  1. Nội dung giám sát

- Việc ban hành và triển khai thực hiệnchính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, công khai và tổ chức thực hiện các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia giai đoạn 2021 – 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Việc rà soát, ban hành danh mục quy hoạch tích hợp vào các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011-2020 khi quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết địnhphê duyệt trên địa bàn tỉnh.

- Việc rà soát các quy hoạch hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch và việc ban hành chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thay thế trên địa bàn tỉnh.

- Việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, công khai, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựngvà quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Việc xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

- Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

- Đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.

2. Đối tượng giám sát

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

3. Phạm vi giám sát

- Về không gian: giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định pháp luật liên quan trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Về thời gian:từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/01/2019, riêng các quy định về lập, thẩm định quy hoạch cấp tỉnh có hiệu lực từ ngày 01/3/2018) đến ngày 15/12/2021.

4. Phương thức giám sát

Đoàn giám sát sẽ nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnhbáo cáo kết quảthực hiện chính sách, pháp luật vềcông tác quy hoạchkể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5. Thời gian, địa điểm giám sát

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 20/12/2021 -30/12/2021(lịch cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.UBND tỉnh xây dựng báo cáo theoĐề cương đính kèm;tổng hợp báo cáo gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang và văn bản điện tử qua hộp thư điện tử: doandbqh@haugiang.gov.vn trước ngày15/12/2021.

2.Căn cứ Kế hoạch giám sát này, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh cử đại diện tham gia Đoàn giám sát theo Quyết định thành lập Đoàn giám sát.

3.Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí địa điểm làm việc với Đoàn giám sát, tạo điều kiện cho Đoàn giám sát thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, chỉ đạo các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện cử đại diện là lãnh đạo tham dự tại buổi làm việc.

4.Đoàn giám sát sẽ ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và báo cáo kết quảgiám sát đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

5. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát theoKế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch giám sát chuyên đềcủa Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang trong chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hànhtrên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.