Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-12-2021

Thực hiện Nghị quyết số 266/2021/UBTVQH15, ngày 05/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022; Kế hoạch số 46/KH-ĐGS ngày 27/9/2021 Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021”trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang thống nhất xây dựng Kế hoạch giám sát với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xem xét, đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện kết quả việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

- Đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

- Đề xuất những giải pháp, kiến nghị, lộ trình tiếp tục thực hiện việc sắp xếp ĐVHC trong giai đoạn 2022 - 2030, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, quy trình, cách thức thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2022 – 2030.

2. Yêu cầu

- Đoàn giám sát thực hiện giám sát theo đúng quy định của pháp luật về hoạt động giám sát, bám sát chủ trương của Đảng và các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019 – 2021, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm vàđúng tiến độ đã đề ra.

- Cơ quan chịu sự giám sát báo cáo đầy đủ, trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật trong việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

- Các cơ quan được mời tham gia Đoàn giám sát cử đúng thành phần và tham dự đầy đủ các hoạt động của Đoàn giám sát.

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÁM SÁT

1. Nội dung giám sát

- Việc ban hành và triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

- Kết quả thực hiện các chủ trương và kết quả thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; những thuận lợi, khó khăn khi xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã và nguyên nhân.

- Kết quả việc sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máycủa các cơ quan trong hệ thống chính trị (bao gồm các cơ quan hành chính, các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn…)

- Kết quả thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách.

- Việc đầu tư phát triển hạ tầng đô thị nhằm đảm bảo chất lượng đối với ĐVHC sau khi thực hiện sắp xếp.

- Việc bố trí trụ sở làm việc; việc cải tạo, xây dựng mới trụ sở làm việc, kinh phí phát sinh; số lượng trụ sở sau khi sắp xếp ĐVHC chưa sử dụng đến (nếu có).

- Việc đo đạc, cắm mốc, xác định đường địa giới hành chính trên thực địa và việc lập hồ sơ bản đồ địa giới hành chính đối với những ĐVHC thực hiện sắp xếp để phục vụ công tác quản lý địa giới hành chính.

- Đánh giá hiệu quả của việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 gắn với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, tính hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội khi thực hiện sắp xếp ĐVHC.

-Bài học kinh nghiệm, cách làm hay, có hiệu quả trong việc xây dựng, lựa chọn phương án sắp xếp ĐVHC, vận động, thuyết phục Nhân dân đồng thuận với phương án sắp xếp, lựa chọn tên gọi của ĐVHC; kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phương án sắp xếp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Đề xuất và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

2. Đối tượng giám sát

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

3. Phạm vi giám sát

Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021 tại các địa phương đã thực hiện việc sắp xếp ĐVHC (45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

4. Phương thức giám sát

Đoàn giám sát sẽ nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quảthực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5. Thời gian giám sát

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 18/11 đến 30/11/2021(lịch cụ thể sẽ được thông báo sau).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2.UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện(nơi có sắp xếp ĐVHC cấp xã) xây dựng báo cáo theoĐề cương đính kèm;tổng hợp báo cáo gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang (số 01 Hoà Bình, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh) và văn bản điện tử qua hộp thư điện tử: doandbqh@haugiang.gov.vn trước ngày15/11/2021.

3.Căn cứ Kế hoạch giám sát này, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ngành cử đại diện tham gia Đoàn giám sát theo Quyết định thành lập Đoàn giám sát.

4.Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí địa điểm làm việc với Đoàn giám sát, tạo điều kiện cho Đoàn giám sát thực hiện đúng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện cử đại diện là lãnh đạo tham dự tại buổi làm việc.

5.Đoàn giám sát sẽ ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quảgiám sát đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

6. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu nội dung và đảm bảo các điều kiện để phục vụ công tác giám sát của Đoàn giám sát theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch giám sát chuyên đềcủa Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang trong “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. De cuong.docx_20211214161529.docx