Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Công văn triển khai cấp giấy đi đường ra/vào tỉnh bằng hình thức trực tuyến

Ngày 15-10-2021

Công văn 1978/UBND-HCC ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai cấp giấy đi đường ra/vào tỉnh bằng hình thức trực tuyến