Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Bồi dưỡng kỹ năng cho công chức phục vụ Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 19-12-2020

Ngày 19/12/2020, tại Hội trường Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hậu Giang, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho công chức phục vụ hoạt động HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Quang cảnh tại hội nghị tập huấn

             Tham gia hội nghị gồm có lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND cấp tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện và Công chức phục vụ trực tiếp hoạt động HĐND cấp xã.

            Tại đây, đại biểu tham gia lớp tập huấn được tiếp thu các chuyên đề về Công tác tham mưu chuẩn bị tổ chức phiên họp Thường trực, kỳ họp HĐND; Kỹ năng viết tin, bàiKỹ năng soạn thảo văn bản cá biệt, văn bản quy phạm pháp luật.

            Lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng về kiến thức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động trong công tác tham mưu, giúp việc trong hoạt động dân cử để công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao thời gian tới./.

            Trần Thanh