Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 17-11-2021

Quốc hội khóa XIV được cử tri cả nước bầu vào ngày 22/5/2016, tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp năm 2013. Trong những năm qua, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và Biển Đông có nhiều biến động; thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng phức tạp đã tác động trực tiếp đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trong nước. Điều đó đặt ra yêu cầu, trọng trách nặng nề cho Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, trí tuệ của Quốc hội trong hoạch định chính sách, ban hành Luật, Nghị quyết và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong bối cảnh tình hình mới.

Cùng với những đổi mới về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, phát huy kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang khóa XIV đã tích cực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật, góp phần vào những kết quả đạt được chung của Quốc hội và của tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua.

Thực hiện kế hoạch số 581/KH-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 -2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang báo cáo tổng kết hoạt động của Đoàn trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt được như sau:

I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2016-2021

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thành lập sau khi có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và chuẩn y của Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm có 05 đại biểu (02 đại biểu Trung ương giới thiệu ứng cử tại địa phương và 03 đại biểu của địa phương, trong đó có 01 đại biểu nữ), cụ thể:

Tại kỳ hp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã họp bầu đại biểu Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn; bầu đại biểu Nguyễn Thanh Thủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh làm Phó Trưởng Đoàn chuyên trách ở địa phương để tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Đoàn, giữ mối liên hệ với các cơ quan ở Trung ương và địa phương.

Đoàn có 100% đại biểu tham gia các Ủy ban của Quốc hội, trong đó 01 đại biểu là Ủy viên của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, 01 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, 01 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, 01 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, 01 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ, vào tháng 10/2017, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Đầu năm 2018, đại biểu Phạm Hồng Phong, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh[1].

Đoàn ĐBQH hoạt động theo quy chế, kế hoạch hoạt động và sự chỉ đạo của Trưởng đoàn trên tinh thần phát huy tính thống nhất trong tập thể. Các vị ĐBQH đã làm tốt vai trò của người Đại biểu Nhân dân với trách nhiệm cao, góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tham gia hoạt động tại các Ủy ban của Quốc hội và hoạt động tại địa phương như: giám sát, khảo sát; tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia các hoạt động của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; từng bước nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động có hiệu quả, được cử tri tín nhiệm và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội trong thời gian qua.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang có bộ máy giúp việc là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được thành lập từ tháng 4/2016 theo Nghị quyết số 1097/2015/NQ-UBTVQH ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trên cơ sở tách từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh). Văn phòng là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp việc và phục vụ cho hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; có con dấu riêng và do ngân sách Trung ương đảm bảo hoạt động. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hiện có 09 công chức và người lao động; trong đó, 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách, 01 Phó Chánh Văn phòng, 03 chuyên viên, 04 hợp đồng lao động (03 hợp đồng không xác định thời hạn theo Nghị định 68 và 01 hợp đồng có thời hạn); có 09 đảng viên (trong đó có 02 nữ).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

1. Công tác đóng góp xây dựng pháp luật, pháp lệnh, Nghị quyết

Thực hiện chương trình xây dựng luật của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu, tích cực tham gia công tác lập pháp của Quốc hội, góp phần tuyên truyền đưa pháp luật vào cuộc sống ở địa phương. Việc tham gia ý kiến xây dựng luật trong các kỳ họp đã tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhiều nội dung được bổ sung phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và sát với thực tiễn cuộc sống, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trước các kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị lực lượng vũ trang, các sở ban ngành có liên quan và các chuyên gia tổ chức lấy ý kiến vào các dự thảo Luật, Nghị quyết bằng nhiều hình thức đa dạng như: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến, gửi văn bản xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến dự án luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến 74 dự án luật để Quốc hội thông qua tại kỳ các họp Quốc hội khoá XIV (đính kèm Phụ lục 1). Các ý kiến đóng góp cho các dự thảo luật được Văn phòng tổng hợp và gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Những ý kiến tham gia đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức, cán bộ và Nhân dân trong tỉnh được tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đúng quy định; qua đó làm cơ sở cho các đại biểu tham gia góp ý xây dựng hoàn thiện các Luật quan trọng trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. 

Tại kỳ họp Quốc hội, khi thảo luận ở Đoàn, ở Tổ đa số các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, có giá trị, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến của mình đối với những vấn đề được nêu ra. Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã được Ban soạn thảo tiếp thu, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Sau kỳ họp Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tổ chức tiếp xúc cử tri, thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp và phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua nhằm góp phần đưa các chính sách pháp luật vào cuộc sống.

2. Hoạt động giám sát

Tại các kỳ họp Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội đã tập trung nghiên cứu, xem xét các báo cáo của Chính phủ, của các cơ quan thuộc Chính phủ, báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan của Quốc hội; kết hợp với thu thập thông tin trong nước và tình hình thực tế của địa phương; qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri,... từ đó đã tham gia thảo luận góp ý trong các cuộc họp Đoàn đại biểu Quốc hội và nghị trường Quốc hội. Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội đã chất vấn Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ về những vấn đề quan trọng, bức xúc của đất nước cũng như của địa phương mà cử tri quan tâm như: Tăng cường thu hút đầu tư và thúc đẩy liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long (nhất là lĩnh vực giao thông, cảng biển, Logistics, chế biến nông sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,...); nâng cao hiệu quả quản lý nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tăng cường hiệu lực quản lý thu - chi tài chính công, đầu tư công nhằm chống thất thoát, lãng phí; kiểm soát giá cả thị trường, xử lý nghiêm minh các vụ việc gian lận thương mại, trốn thuế, sản xuất, tàng trữ và buôn bán hàng giả, hàng không an toàn cho sản xuất và người tiêu dùng; kiến nghị Chính phủ có giải pháp tiêu thụ hàng hoá nông sản; tăng cường thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với giải quyết việc làm, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, cán bộ hưu trí và người lao động có thu nhập thấp gắn với giải quyết việc làm cho lao động lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Việc xây dựng chương trình giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã bám sát vào Nghị quyết về chương trình giám sát hàng năm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tình hình thực tiễn, tập trung vào những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức giám sát và tham gia cùng UBTVQH, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề theo Nghị quyết của Quốc hội (đính kèm Phụ lục 2); các vị đại biểu Quốc hội tham dự 06 cuộc Hội nghị chất vấn trực tuyến do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Tổ chức tổng hợp hoạt động giám sát hàng năm của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban Dân nguyện. Đồng thời, tham mưu đề xuất nội dung để Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào chương trình giám sát hàng năm.

Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đã bám sát vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch giám sát và tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm. Nội dung giám sát, phương pháp, hình thức giám sát có nhiều đổi mới[2] nhờ đó đã đạt được những kết quả nhất định, chất lượng và hiệu quả giám sát được nâng lên. Thông qua các cuộc giám sát, khảo sát, các đại biểu nắm sát hơn tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước ở địa phương, sát với thực tế cơ sở; có thêm nhiều thông tin để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, thảo luận và chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội.

Ngoài ra, còn tham gia với Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh thực hiện các cuộc khảo sát, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh ở các địa phương và các sở ngành tỉnh.

Nhìn chung, hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện đúng theo chương trình đã đề ra, thực hiện đúng nghị quyết chương trình giám sát hàng năm của Quốc hội. Nội dung giám sát không dàn trải mà chỉ tập trung một số vấn đề trọng tâm, bức xúc của đời sống KT-XH, được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm. Trong quá trình triển khai hoạt động giám sát, về cơ bản các cơ quan chịu sự giám sát đã tích cực, chủ động cộng tác, đáp ứng yêu cầu. Qua giám sát, các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực góp ý trong tác quản lý, điều hành; đồng thời thẳng thắn nêu lên những giải pháp, biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri tại địa phương.

3. Tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Xác định tính chất quan trọng về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian trong việc thu thập thông tin, nghiên cứu tình hình thực tế ở địa phương và của đất nước để tham gia bàn bạc, thảo luận và tham gia quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như: về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đặc biệt là đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia; quản lý thu chi ngân sách và xử lý nợ công; ban hành các Nghị quyết quan trọng của Quốc hội v.v.. Các vị đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận và có nhiều ý kiến góp ý vào các báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Tổng kiểm toán nhà nước; các đề án của các Bộ, ngành Trung ương,...

Trong mỗi kỳ họp Quốc hội, tại các phiên họp Tổ, họp toàn thể tại Hội trường đều có đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phát biểu ý kiến, kiến nghị về các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có liên hệ tình hình thực tế ở địa phương, của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể như: vấn đề phòng chống tham nhũng và vi phạm pháp luật; vấn đề chống buôn lậu, xử lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hoá không an toàn cho sức khoẻ của Nhân dân; vấn đề tổ chức sản xuất và tiêu thụ hàng hoá lĩnh vực nông nghiệp; vấn đề nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giáo dục, đào tạo; chính sách ưu đãi người có công cách mạng; vấn đề quy hoạch, đầu tư trong tổng thể liên kết vùng để phòng chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long,... Có thể nói, các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội được Quốc hội, được Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký kỳ họp tiếp thu, chỉnh lý. Các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực nghiên cứu, phân tích, xem xét các Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ và tham gia thảo luận những vấn đề quan trọng của đất nước như: việc phân bổ ngân sách trung ương hàng năm, các dự án về kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền của Quốc hội, các công trình quan trọng của quốc gia.

4. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Trên cơ sở các quy định của pháp luật và thực hiện Quy chế phối hợp tiếp công dân của Ủy ban nhâ dân tỉnh Hậu Giang ban hành, Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia trong công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân cụ thể như sau:

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Đoàn và cử công chức phục vụ trực tiếp tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở Tiếp dân của tỉnh. Tổ chức tiếp công dân định kỳ với 38 cuộc, tiếp thường xuyên tại trụ sở cơ quan, trụ sở tiếp công dân của tỉnh 194 lượt; tiếp nhận 459 đơn của công dân (đơn thư gửi chủ yếu qua đường bưu điện). Kết quả xử lý: đã được giải thích, hướng dẫn và tham mưu trình lãnh đạo Đoàn xem xét, xử lý 100% số lượng đơn (hướng dẫn, chuyển trả 217 đơn; lưu do trùng lắp, hết hiệu lực hoặc đã có kết quả giải quyết của cơ quan theo thẩm quyền 219 đơn). Trong đó, đã thực hiện quyền giám sát trực tiếp 08 trường hợp theo đơn tố cáo, khiếu nại, đơn yêu cầu của công dân (tại xã Phương Bình và xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp; phường Bình Thạnh và phường Thuận An, thị xã Long Mỹ; thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A; thị trấn Ngã Sáu và thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy,...).

Ngoài ra, lãnh đạo Đoàn ĐBQH còn tham dự các cuộc đối thoại trực tiếp do Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đối như: đối thoại với người đứng đầu cấp ủy chính quyền tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; với doanh nghiệp; cán bộ, công chức Khối Mặt trận - đoàn thể; người lao động tại các Khu, Cụm công nghiệp; đối thoại với Nhân dân đối với một số vụ việc bức xúc, khiếu nại kéo dài,...

Nhìn chung, các đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: tranh chấp đất đai, chế độ chính sách, yêu cầu xem xét lại các bản án, quyết định và khiếu nại việc thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự,... Qua đó các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tích cực yêu cầu, đôn đốc các ngành, các cấp xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần từng bước hạn chế tình trạng đùn đẩy, kéo dài, thiếu trách nhiệm của một số cá nhân và cấp có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện tại địa phương vẫn còn một số vụ việc tồn đọng, mặc dù các vị đại biểu Quốc hội đã tổ chức giám sát, đôn đốc các ngành chức năng nhưng do tính chất của việc khiếu nại nên vẫn còn một số vụ việc chưa thể giải quyết dứt điểm.

5. Công tác tiếp xúc cử tri

Trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đều tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri theo hình thức luân phiên ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để đại biểu Quốc hội thông báo với cử tri về nội dung, chương trình và thời gian kỳ họp; kết quả các kỳ họp; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương. Các vị đại biểu rất quan tâm đi tiếp xúc cử tri tại vùng sâu, vùng xa để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến đóng góp, phản ảnh của bà con cử tri đối với địa phương, đất nước cũng như về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và của đại biểu Quốc hội,...

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đoàn đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN, Thường trực HĐND, UBND địa phương, tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn gặp gỡ, tiếp xúc cử tri với với 149 cuộc (trong đó 17 cuộc theo chuyên đề, lĩnh vực, nhóm đối tượng), có 25.940 lượt cử tri tham dự, ghi nhận 1.337 lượt ý kiến, kiến nghị. Ngoài ra, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín và thứ Mười, Quốc hội khóa XIV bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến đến cử tri tại 75 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với 7.500 phiếu và ghi nhận 3.545 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (trong đó có 306 ý kiến, kiến nghị đến Trung ương).

Nhìn chung, cử tri đã phát huy quyền làm chủ của mình, thẳng thắn phản ảnh những ý kiến, kiến nghị, thể hiện tâm tư nguyện vọng chính đáng đến Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các Đại biểu dân cử do mình bầu ra nghiên cứu xem xét giải quyết, nhất là các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách đối với người có công với cách mạng; chính sách đối với người nghèo; biện pháp thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí,...

 Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đa số được các đại biểu đối thoại và yêu cầu đại diện cơ quan, ban ngành hoặc chính quyền địa phương trực tiếp tham dự giải thích, trả lời tại chỗ; những vấn đề chưa giải quyết được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp đầy đủ, kịp thời và phân loại theo nhóm vấn đề; những nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương được Trưởng đoàn kết luận yêu cầu các cơ quan ban ngành có liên quan xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri; những nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương báo cáo với Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định.

Nội dung kiến nghị của cử tri đề cập đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó chủ yếu là đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành có giải pháp hiệu quả để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ vốn để đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp; có chính sách bao tiêu sản phẩm và tìm đầu ra cho nông sản; bảo đảm chế độ chính sách với người có công với cách mạng; bảo đảm an sinh xã hội; trật tự an toàn xã hội,...

Trong nhiệm kỳ qua Đoàn ĐBQH tỉnh đã nhận được 182 văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (trong đó 166 văn bản trả lời của các Bộ ngành Trung ương (đính kèm Phụ lục 3); 16 văn bản trả lời của chính quyền địa phương (đính kèm Phụ lục 4)). Các văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Bộ ngành Trung ương và các ngành chức năng của địa phương được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Báo Hậu Giang đăng tải qua chuyên mục “Đoàn đại biểu Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri”; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phát sóng trên chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”. Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội còn phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh để  kịp thời thông báo kết quả của các ngành chức năng đến cử tri ở khu dân cư.

6. Tham gia đóng góp tại kỳ họp

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV, các đại biểu Quốc hội luôn thể hiện trách nhiệm và phát huy tốt vai trò người đại biểu của Nhân dân; tham gia đầy đủ các phiên họp tại hội trường, các cuộc họp tổ, nghiên cứu phát biểu nhiều ý kiến tại Nghị trường Quốc hội cũng như tại các buổi thảo luận tại Tổ. Cụ thể,  các vị đại biểu Quốc hội đã tham gia 255 lượt ý kiến đóng góp, trong đó có: 99 lượt ý kiến thảo luận ở tổ, 62 lượt ý kiến thảo luận tại Đoàn, 81 lượt ý kiến phát biểu tại Hội trường, có 10 lượt ý kiến chất vấn trực tiếp Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ và thành viên Chính phủ; bên cạnh còn trả lời 50 lượt phỏng vấn của phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương. Những ý kiến của các đại biểu Quốc hội tỉnh là hết sức tâm huyết đầy trách nhiệm được Quốc hội tiếp thu vào các Chương trình, Nghị quyết của Quốc hội.

Đặc biệt, thông qua hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, lãnh đạo Đoàn và các đại biểu Quốc hội đã tranh thủ trực tiếp gặp gỡ với lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa tỉnh và các cơ quan Trung ương. Qua đó, tỉnh Hậu Giang cũng đã nhận được sự quan tâm hơn của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trong việc tạo điều kiện để tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Nhà nước.

Tại các kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tổ chức các cuộc họp Đoàn để thảo luận, cho ý kiến về nhân sự theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

7. Các hoạt động khác

a) Hoạt động của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội

Với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trong nhiệm kỳ qua đồng chí luôn giữ mối liên hệ với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ban ngành Trung ương để tranh thủ sự chỉ đạo, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; chỉ đạo lãnh đạo tỉnh thực hiện cơ chế thu hút đầu tư; thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ đột phá của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Trong các kỳ họp của Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, điều hoà phối hợp với các Đoàn đại biểu Quốc hội phân công các đại biểu Quốc hội có nhiều ý kiến thảo luận ở tổ, thảo luận ở hội trường được Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao. Đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn luôn quan tâm đến nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

Ngoài việc quan tâm chỉ đạo chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp vận động nhiều doanh nghiệp, nhiều mạnh thường quân đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa,... và các công trình an sinh xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò là Phó Trưởng đoàn chuyên trách giúp Trưởng đoàn giữ vai trò phối hợp, điều hòa các hoạt động của Đoàn và của các vị đại biểu Quốc hội; tổ chức các hoạt động của Đoàn để thực hiện đúng chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đặc biệt trong lĩnh vực giám sát, lấy ý kiến đóng góp các dự thảo luật, tiếp xúc cử tri và công tác tiếp công dân.

Đại diện cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện việc phối hợp và tham gia các hoạt động của cấp uỷ Đảng; sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các sở, ban ngành ở địa phương; tham dự và phát biểu tham luận tại một số hội nghị chuyên đề, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách do UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội tổ chức; ngoài ra, còn thường xuyên tham dự các hội nghị, các hoạt động lễ, kỷ niệm do địa phương tổ chức và thực hiện một số nhiệm vụ do Tỉnh ủy phân công, góp phần nâng cao vị thế, chất lượng và hiệu quả đóng góp của Đoàn ĐBQH tại địa phương.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH quan tâm, chỉ đạo Văn phòng tiến hành thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp trụ sở Đoàn ĐBQH và hiện đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng; nguồn vốn sửa chữa được hỗ trợ từ ngân sách địa phương (với tổng mức đầu tư sửa chữa nâng cấp trên 01 tỷ đồng).

Hàng năm, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội còn quan tâm tổ chức thăm và chúc Tết các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ hưu, các vị đại biểu Quốc hội qua các nhiệm kỳ, một số đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với cách mạng, các gia đình chính sách, công chức và người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ lớn, dịp Tết Nguyên đán của dân tộc. Ngoài ra, đồng chí Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tranh thủ kêu gọi các nhà đầu tư về tỉnh; đã trực tiếp vận động nhiều doanh nghiệp, nhiều mạnh thường quân đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, trường học, bệnh viện, nhà tình nghĩa,... và các công trình an sinh xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Với khối lượng công việc lớn, bộ phận giúp việc trực tiếp của Văn phòng ít, nhưng với vai trò Phó Trưởng đoàn chuyên trách đã nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo phân công; thể hiện vai trò nồng cốt và tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo trong tổ chức các mặt hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Đoàn trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

b) Công tác phối hợp hoạt động

            Các vị đại biểu Quốc hội đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, luôn gắn nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội với các lĩnh vực công tác của địa phương để nâng cao chất lượng hoạt động và đem lại hiệu quả. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về việc phân bổ kinh phí hàng năm cho Đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội hoạt động.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết của Quốc hội về cơ bản Văn đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ của mình trong việc phục vụ Đoàn tại các kỳ họp Quốc hội, các đợt tiếp xúc cử tri, các đợt giám sát, khảo sát, các buổi hội nghị, hội thảo góp ý vào các dự thảo luật và các hoạt động khác do tỉnh tổ chức,...

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Những năm qua, mặc dù địa bàn tỉnh Hậu Giang còn những khó khăn nhất định, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, các ngành đã tạo dấu ấn mới rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Hậu Giang. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Tỉnh uỷ Hậu Giang cho thấy tình hình kinh tế của tỉnh Hậu Giang tăng trưởng khá, các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, giảm nghèo tích cực, an sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo. Thuận lợi và thành tựu cơ bản trên có một phần đóng góp trong hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thể hiện trên một số mặt như:

- Hàng năm, Đoàn đại biểu Quốc hội xây dựng chương trình hoạt động sát với Nghị quyết chương trình hoạt động của Quốc hội, các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

- Các vị đại biểu Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người Đại biểu Nhân dân, góp phần vào sự thành công của Quốc hội, hoàn thành trọng trách được Nhân dân giao phó, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

- Các vị đại biểu Quốc hội có đủ phẩm chất chính trị, kỹ năng hoạt động của Đại biểu, có năng lực thực tiễn góp phần lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo phong trào quần chúng ở địa phương, lãnh chỉ đạo công việc cơ quan và dành thời gian thích hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử.

- Về cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu bảo đảm tính đại diện, hoạt động ổn định suốt nhiệm kỳ. Các đại biểu dù ở cương vị công tác có khác nhau, song luôn đề cao trách nhiệm trước Nhân dân, với đất nước; tích cực hoạt động nêu bật vai trò người Đại biểu Nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. Các vị đại biểu Quốc hội đã đáp ứng được yêu cầu tình hình và nhiệm vụ mới, cụ thể là các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đại biểu tại các kỳ họp; tiếp xúc cử tri; giám sát tình hình thực thi pháp luật tại địa phương, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phối hợp thực hiện tốt sự chỉ đạo và yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong các đợt công tác hoặc giám sát tại địa phương.

- Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện tốt việc tiếp xúc và gặp gỡ với cử tri trong tỉnh để kịp thời phản ảnh đến các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri cũng như của địa phương còn khó khăn; mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn trên nhiều lĩnh vực. Các cuộc tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, Hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch; trong các cuộc tiếp xúc cử tri các vị đại biểu Quốc hội báo cáo đầy đủ các nội dung chuẩn bị kỳ họp, kết quả của kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội với cử tri đồng thời dành nhiều thời gian để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các vị đại biểu Quốc hội đã trực tiếp tiếp công dân lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công dân, giải thích, hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm quyền, chuyển đơn thư của công dân đến các cơ quan chức năng, chuyên môn các cấp để xem xét giải quyết; đôn đốc các cơ quan có chuyển đơn thư đến trả lời kết quả xem xét, giải quyết cho đại biểu Quốc hội để các đại biểu thông báo cho công dân; tổ chức giám sát trực tiếp đối với một số vụ việc công dân chưa thỏa đáng và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Về điều kiện ngân sách và các điều kiện hoạt động, kinh phí, phương tiện làm việc, đi lại,... được Văn phòng Quốc hội đảm bảo kinh phí hàng năm. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn hỗ trợ kinh phí hoạt động, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nâng cấp trụ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Nguyên nhân:

- Được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh uỷ, sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Lực lượng vũ trang tỉnh và cơ quan Báo, Đài trong tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoạt động đạt được hiệu quả tích cực, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cử tri với đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương.

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH luôn tích cực và đổi mới phương thức hoạt động phù hợp, hiệu quả. Tập thể thành viên ĐBQH đoàn kết, gắn bó hoạt động tích cực theo chương trình, kế hoạch cụ thể nên việc hoạt động của Đoàn tương đối khoa học và thuận lợi. Các vị đại biểu đều là các đồng chí có kinh nghiệm công tác, có bản lĩnh, trách nhiệm cao nên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, được cử tri đồng tình ủng hộ, thể hiện vai trò và trách nhiệm của người Đại biểu Nhân dân.

 2. Hạn chế

   - Công tác giám sát, khảo sát của Đoàn tổ chức chưa nhiều, nội dung giám sát ở một số lĩnh vực chưa được thường xuyên; chủ yếu thực hiện việc giám sát các chuyên đề theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; do số lượng đại biểu địa phương ít (chỉ có 02 đại biểu) nên phương pháp giám sát chủ yếu tập trung qua nghe báo cáo bằng văn bản; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên.

- Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với những kiến nghị sau giám sát và xem xét giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến đôi lúc chưa chưa kịp thời, chưa thường xuyên.

- Do bộ máy Văn phòng chưa kiện toàn đủ số lượng biên chế theo quy định, do đó 01 công chức phải kiêm nhiều công việc nên công tác tham mưu, phục vụ đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra, tiến độ hoàn thành công việc đôi lúc còn chậm so với yêu cầu. Mặt khác, do thực hiện việc chia tách, sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội phần nào cũng ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của công chức và người lao động.

3. Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

- Quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng và Nhà nước, tích cực chủ động sáng tạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội nhằm tăng cường tính đại diện của đại biểu, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền lợi của Nhân dân, thực hiện quyền lực cao nhất của Nhân dân ngày càng tốt hơn.

- Tôn trọng và lắng nghe ý kiến Nhân dân, thường xuyên củng cố mối liên hệ mật thiết với cử tri nơi bầu cử cũng như cử tri tỉnh và cả nước, tiếp thu kịp thời, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời cử tri. Nghiên cứu tổng hợp ý kiến của cử tri để tổ chức tốt các hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Tăng cường sự lãnh đạo Đảng, sự phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đặc biệt chú trọng phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, báo, đài và các sở, ban, ngành đoàn thể tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật, nắm bắt tình hình nguyện vọng bức xúc chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ theo thẩm quyền,...

- Xây dựng và duy trì nề nếp chế độ công tác của Đoàn trên cơ sở quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch công tác của đại biểu Quốc hội. Trước hết chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề tại địa phương, hoạt động xây dựng pháp luật, chất vấn và thảo luận quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp Quốc hội.

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và từng vị đại biểu Quốc hội nêu cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, gương mẫu, đoàn kết và tâm huyết trong vai trò là người đại biểu dân cử; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, kế hoạch hoạt động và kỷ luật phát ngôn; không ngừng đổi mới phương pháp, kỹ năng hoạt động của đại biểu.

 Nhìn chung, những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã thể hiện khá nổi bật qua công tác đóng góp xây dựng pháp luật; công tác giám sát và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Ngoài ra, các vị đại biểu Quốc hội còn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia hoạt động của địa phương, đã để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người Đại biểu nhân dân trong lòng cử tri tỉnh nhà. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng là kết quả của sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát chặt chẽ của cán bộ và Nhân dân, là sự phối hợp nhịp nhàng, cộng tác có hiệu quả của hệ thống chính trị tại địa phương.

4. Một số kiến nghị trong thời gian tới

- Kiến nghị Quốc hội cần có quy định chế tài xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bị khiếu nại, tố cáo chậm hoặc không thực hiện kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân do đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm xây dựng, hoàn thiện các quy định cụ thể về cơ chế, điều kiện, nhất là việc nhận xét, đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng để các đại biểu Quốc hội chuyên trách tại địa phương đảm bảo thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH, ĐBQH theo luật định.

- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ban ngành trung ương cần tiếp tục cải tiến việc tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời hơn; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động trả lời chất vấn.

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tiếp tục quan tâm, kịp thời chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tại địa phương trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

 

[1] Hiện tại, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang có 03 đại biểu công tác ở Trung ương và 02 đại biểu công tác tại địa phương.

                [2] Giám sát theo chuyên đề, kế hoạch; giám sát cùng các Ủy ban của Quốc hội; giám sát vụ việc qua đơn thư và kiến nghị cử tri; giám sát thông qua thông tin báo, đài; phối hợp giám sát với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Ban của HĐND tỉnh.