Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự

Ngày 14-12-2021

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự, có 05 lượt ý kiến đóng góp. Đa số ý kiến tán thành nội dung quy định của Luật; đánh giá cao tiếp thu chỉnh lý, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xin tổng hợp báo cáo như sau:

1. Phần căn cứ của Luật

Đề nghị phần căn cứ quy định chữ nghiêng cỡ chữ 14 cuối dòng có “;” cho phù hợp với nội dung quy định tại Điều 34 của Nghị quyết số 531/2017/UBTVQH ngày 14 tháng 3 năm 2017 quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 146

Cụm từ “chuyển ngay” là chuyển khi nào đề nghị quy định cụ thể “về thời gian chuyển” vào trong Luật để thuận lợi thực hiện khi Luật có hiệu lực.

3. Bổ sung điểm c vào sau điểm b, khoản 1, Điều 148

Đề nghị giao cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Chính phủ quy định chi tiết các điểm này cho phù hợp.

Đề nghị bổ sung cụm từ “an ninh lương thực, an ninh năng lượng” vào sau cụm từ “Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh…” sau khi hoàn chỉnh “Vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh, an ninh lương thực, an ninh năng lượng mà không thể kết thúc việc điều tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án”.

4. Bổ sung điểm d vào sau điểm c, khoản 1, Điều 229

Đề nghị giao cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Chính phủ quy định chi tiết các điểm này cho phù hợp.

Đề nghị bổ sung “tạm hoãn vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” vào giai đoạn xét xử cho phù hợp thực tế.

5. Bổ sung điểm d, vào sau điểm c, khoản 1, Điều 246

Đề nghị giao cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Chính phủ quy định chi tiết các điểm này cho phù hợp.

6. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khác có liên quan

Thống nhất với nội dung quy định tại Điều 2, đã quy định cụ thể về trách nhiệm của Công an cấp xã và đồn Công an trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm việc bổ sung quy định này là phù hợp với thực tế việc triển khai Công an chính quy về xã.

Trên đây là tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang./.