Xem chi tiết tin - ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH HẬU GIANG - ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Báo cáo công tác Dân nguyện tháng 10/2021

Ngày 14-12-2021

Thực hiện Công văn số 265/BDN ngày 28/8/2021 của Ban Dân nguyện về việc báo cáo công tác Dân nguyện hàng tháng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổng hợp báo cáo một số nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

1. Ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri

Trang Thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri tạiđịa chỉwebsite: https://dbnd.haugiang.gov.vn, từ ngày 19 tháng 10 năm 2021.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang xây dựng dự thảo Kế hoạch liên tịch để các vị đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử trisau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của cử tri

Sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổng hợp ý kiến của cử trikiến nghị đến Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết, đến nay đã nhận 02 văn bản trả lời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ các bộ, ngành.

Trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tổng hợp ý kiến của cử tri kiến nghị đến Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết, đến nay Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chưa tiếp nhận được thông tin kết quả giải quyết.

II. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ; GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN GỬI ĐẾN

1. Tình hình chung về khiếu nại, tố cáo

Nhìn chung tình hình khiếu nại, tố cáo công dân ở địa phương ổn định, các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra tại địa phương được giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật.

2. Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn, thư

Trong tháng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang nhận được 03 đơn khiếu nại của công dân.

Nội dung khiếu nại xoay quanhvề lĩnh vựcTư pháp:Yêu cầu xem xét lại các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật.

Qua công tác tiếp nhậnđơn khiếu nại của công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã xử lý 03 đơn; Trong đóchuyển 01 đơn đến Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh nơi công dân cư trú xem xét giải quyết; hướng dẫn cho công dân gửi 01 đơn đúng cơ quan thẩm quyền và lưu 01 đơn theo quy định.

3. Công tác tổ chức tiếp công dân và kết quả tiếp công dân

Thực hiện Luật tiếp công dân; Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13; Quy chế phối hợp tiếp công dân giữa Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hàng tuần lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ trực tiếp công dân tại trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

a. Tiếp công dân định kỳ.

Trong tháng tổ chức tiếp công dân định kỳ 01 cuộc, nhưng không có công dân đến dotình hình dịch bệnh Covid-19.

b. Tiếp công dân thường xuyên

Từ ngày 06/10/2021 đến ngày 05/11/2021, công dân không đến yêu cầu, khiếu nại tại Đoàn đại biểu Quốc hội và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hậu Giang.

4. Việc theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong tháng không tiến hành giám sát và khảo sát đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân do tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trên đây là Báo cáo công tác Dân nguyện tháng 10/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang./.